Innovation og forskningsbaseret rådgivning

DTU Bygs mission og vision understøtter den overordnede mission og vision for DTU og sigter mod at udvikle og anvende natur-og teknisk videnskab til gavn for samfundet - især byggesektoren.

Instituttet bestræber sig på at integrere innovation i alle sine aktiviteter, herunder sine kerneaktiviteter, undervisning og forskning, og samtidig fremme patentering og støtte nystartede virksomheder, som udspringer af forskningsaktiviteterne. Instituttet opfordrer sine forskere til at engagere sig i innovation og forskningsbaseret rådgivning og dermed udnytte de enkelte forskere og medarbejderes ekspertiser.

Innovation er integreret i instituttets forskning gennem forskningsprojekter med en stærk industriel medvirken, f.eks. erhvervs-ph.d.-projekter, innovationskonsortier og projekter støttet af eksempelvis Højteknologifonden og EU.

Udviklingsområder

Instituttet har defineret en række udviklingsområder for at øge aktiviteterne inden for innovation og forskningsbaseret rådgivning. Udviklingsområderne fokuserer på de store udfordringer, som samfundet i øjeblikket står over for - med bæredygtig udvikling som det overordnede tema. Udviklingsområderne er organiseret som tværfaglige aktiviteter i instituttet med det formål at forbedre den tværfaglige forskningsindsats, undervising og – gennem inddragelse af eksterne samarbejdspartnere i industrien og den offentlige sektor – at fremme innovation og forskningsbaseret rådgivning på nøgleområder.

Udviklingsområderne er dynamiske aktiviteter, som bygger på instituttets organisatoriske struktur, men med en begrænset levetid, typisk 5-10 år.  Udviklingsområder udgør sammen med Center for Arktisk Teknologi, ARTEK, ved DTU Byg, en dedikeret tværfaglig indsats på tværs af instituttets sektioner. Instituttets Innovationsforum koordinerer forvaltningen af instituttets og sektionerne med forvaltningen af udviklingsområderne og ARTEK.

For øjeblikket er følgende udviklingsområder etableret:

Som et led i undervisningen ved DTU Byg gennemføres specialkurer og eksamensprojekter ofte i samarbejde med industrielle samarbejdspartnere i byggesektoren. Desuden tilbyder instituttet kompetencegivende efteruddannelse blandt andet masteruddannelsen i Brandsikkerhed.

Instituttets udfører også en række forskningsbaserede rådgivningsopgaver for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner og internationale institutioner og organisationer. Opgaverne aftales og fastsættes i kontrakter, som sikrer klarhed over ansvarsfordeling og forpligtelser. Ydermere deltager institutters forskere i en række komiteer og udvalg for normativt og præ-normativt arbejde.

Ekspertdatabase
En liste over instituttets forskere og deres ekspertiser kan findes her.

Nystartede virksomheder
I de seneste år er to virksomheder etableret med forskning og IPR med udgangspunkt i DTU Byg: DampTech A/S og Abeo A/S.

Efter-og videreuddannelse
DTU Byg tilbyder i øjeblikket efteruddannelse gennem dets egen Masteruddannelse Master i Brandsikkerhed. Desuden gennem kurser udbudt af Dansk Konstruktions-og Betoninstitut og Byggecentrum.

Udvalgene for normativt og pre-normativt arbejde

En liste over deltagelse i udvalg for normativ og præ-normativt arbejde for de enkelte forskere kan findes her.

Kontakt

Institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard, ansvarlig for forskningsbaseret rådgivning.

Viceinstitutdirektør Henrik Stang, ansvarlig for innovation og laboratorier.

Kontakt

Niels-Jørgen Aagaard
Institutdirektør
DTU Byg
45 25 18 77

Kontakt

Henrik Stang
Vicedirektør, professor, konstitueret sektionsleder
DTU Byg
45 25 17 35