DTU Bygs ph.d.-skole

Ph.d.-skolen ved DTU Byg har til opgave at fremme og sikre kvaliteten af instituttes ph.d.-studerende gennem support af instituttes ph.d.-studerende i deres studier og gennem en ensartet og koordineret kvalitetssikring.
I det følgende redegøres for organisationen, ansvarligheden/opgaverne  og de løbende processer, der varetages af DTU Bygs ph.d.-skole.

Ph.d.-skolens organisation

Skolen ledes af institutdirektøren. Endvidere har skolen en ledelseskreds bestående af institutdirektøren, en ph.d.-skolekoordinator, en ph.d.-sekretær samt ph.d.-faglederne (en person fra hver sektion, som alle har en stedfortræder). Organisationen er illustreret i nedenstående figur. 

     

Download organisationsdiagrammet som PDF her.

Ansvarsfordeling og opgaver

Ph.d.-skoleleder er institutdirektøren, som har det overordnede ansvar for ph.d.-skolen. Herunder tæller:

 • godkendelse af studieplaner, fremskridtsrapporter, udsættelser og endelig godkendelse af afhandlinger 
 • vært ved DTU Bygs ph.d.informationsdag
 • fremsendelse og anbefaling af DTU Bygs kandidat til årets DTU ph.d.-studerende
 • fremsendelse og anbefaling af DTU Bygs kandidat til Idella fonden
 • ansvar for at de øvrige positioner i ph.d.-skolen er besatte og varetages i henhold til dette dokument.

Ph.d.skolekoordinatoren:

 • har ansvar for den daglige kontakt til DTU Bygs ph.d.-studerende i forbindelse med faglige og studiemæssige problemstillinger. I tilfælde, hvor der opstår problemer i forbindelse med ph.d.-studiet af en karakter, der kunne true kvaliteten af studiet, skal ph.d.-skolelederen inddrages
 • forestår og sikrer at Intervision-projektet organiseres og afholdes hvert semester, og at der løbende følges op og rapporteres til ph.d.-skolens lederkreds, vedrørende kvaliteten og relevansen af dette samt forestår udarbejdelse og fremsendelse af rapporter i forbindelse med FIST-projekter. Denne opgave supporteres af institutsekretæren og institutadministratoren
 • forberedelse og indkaldelse af halvårlige møder i ph.d.-lederkredsen
 • forberedelse og gennemføring af DTU Bygs ph.d.-informationsdag (med assistance af ph.d.-sekretæren)
 • etablering og vedligehold af et institutarkiv over ph.d.-afhandlinger
 • overordnet ansvar for ph.d.-skolens hjemmeside.

Ph.d.-faglederne:

 • varetager opfølgningen på og koordinationen af de enkelte sektioners ph.d.-studerende i forhold til ph.d.-skolen
 • indstiller, hvis relevant, et forslag fra den pågældende sektion til årets DTU Byg ph.d.-studerende
 • indstiller for den pågældende sektion en kandidat med støtte fra Idella fonden
 • sikrer at kvaliteten af studieplaner, fremskridtsrapporter og ansøgninger i forbindelse med udsættelser har en tilstrækkelig høj og ensartet kvalitet og videresender disse rettidigt til ph.d.-skolelederen
 • medvirker som mødeleder ved ph.d.-forsvarene for sektionen.

Ph.d.-vejlederne:

 • forestår den daglige ph.d.-vejledning og udgør det sociale tilhørsforhold for den enkelte studerende
 • sikrer at relevante rapporter og ansøgninger fremsendes til sektionens ph.d.-fagleder rettidigt og i passende faglig kvalitet og format
 • forestår planlægningen af ph.d.-studieforløbet og forsvaret, herunder udnævnelse og godkendelse af medvejledere, censorer og reservering af ph.d.-faglederen (eller stedfortræderen) til forsvaret.

Processerne - ph.d.-skolens årshjul:

Ph.d.-skolens årshjul består af følgende aktiviteter:

 • to møder i ph.d.-skolens ledelse
 • de årlige ph.d.-samtaler
 • ph.d.-forsvarene
 • udnævnelsen af årets Byg ph.d.
 • Bygs ph.d.-informationsdag
 • ansøgningen til Idella Fonden.

Disse aktiviteter koordineres således, at ph.d.-skolens ledelse kan vælge årets Byg ph.d. umiddelbart før, der skal indsendes en Byg kandidat til DTU’s årets ph.d.-kandidat. Ansøgningen til Idella fonden koordineres gennem e-mail korrespondance direkte mellem ph.d.-faglederne, ph.d.-koordinatoren og ph.d.-skolelederen. null null null null null null null null null