Strategi

Mission
DTU Byg udvikler og nyttiggører naturvidenskabelig og teknisk viden til gavn for samfundet gennem bæredygtig udvikling af byggeri og det byggede miljø.

Vision
DTU Byg vil være kendt og respekteret som et af Europas førende forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for bygge- og anlægsteknik. DTU Byg ønsker at være et internationalt center for forskning inden for bygge- og anlægsteknik og en foretrukken leverandør af ingeniører samt at vise det byggede miljøs og bygge- og anlægssektorens store betydning for samfundet.

Strategi
DTU Bygs strategi er at levere forskningsbaseret undervisning og ydelser til erhverv og myndigheder i hele bredden af sit virke gennem erhvervelse og vedligeholdelse af dybtgående faglig indsigt samt strategisk tværfaglig udvikling og innovation. Instituttet fokuserer i sin forskning på udvalgte forskningsområder af central betydning for bygge- og anlægsteknik i erkendelse af, at højt internationalt niveau og stor gennemslagskraft kun kan opnås inden for afgrænsede emner.

Årsplan
Til opfølgning og forankring af instituttets strategi benytter DTU Byg en rullende årsplan. Som led i årsplanen udarbejdes følgende planlægningsdokumenter:

  • Udviklingsmål og Virkemidler (UMV 2019-2022) er konkretisering af instituttets strategiske mål og delmål samt midlerne til at nå disse mål. UMV'en opdateres hvert år og har et fireårigt perspektiv.
  • Etårig handlingsplan og budget
  • Årsrapport i forhold til handlingsplan og budget. Godkendt af DTU's direktion og udarbejdet i samarbejde med instituttets medarbejdere.